Заседания

Заседание от дата 18.08.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 16 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни от кметовете на общини в 22 МИР – Смолян до Районна избирателна комисия – Смолян с оглед промяна в съставите на СИК.

№ 15 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК от кметовете на общини в Двадесет и втори избирателен район – Смолян до Районна избирателна комисия - Смолян, след проведените консултации с политическите партии и коалиции.

№ 14 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение № 1200 – НС от 02.08.2022г. на ЦИК.

№ 13 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК-Смолян по общини.

№ 12 - НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : Създаване на работни групи към РИК - Смолян за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 11 -НС / 18.08.2022

ОТНОСНО : : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалист - експерти и специалист - технически сътрудници за подпомагане работата на РИК Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения