10.11.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 11.11.2016 г. от 14.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

09.11.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 09.11.2016 г. от 17.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

09.11.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 10.11.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

04.11.2016

Съобщение

Секции на територията на област Смолян
   
Общ брой секции на територията на област Смолян 269 бр.
Брой на секциите открити в лечебни заведения ,домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, места за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове; 3 бр.
Брой на подвижните избирателни секции 0 бр.
   

 

02.11.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 02.11.2016 г. от 16.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

31.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 01.11.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

29.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 31.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

28.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия Смолян уведомява, че Централната избирателна комисия е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук: (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ).

27.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.10.2016 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

27.10.2016

Съобщение

Сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г. за Район №22 - Смолянски

Образец на бюлетината за гласуване

26.10.2016

Съобщение

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

  

за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както и за национален референдум на 06 ноември 2016 г.

 

Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент, както и за национален референдум на 06 ноември 2016 г.,  Районната избирателна комисия - Смолян желае да уведоми, че към настоящия момент подготовката им протича нормално. Изпълнени са всички предвидени процедури и указания, съгласно Хронограмата на ЦИК.                    

Към настоящия момент са назначени членовете на секционни избирателни комисии, като общият им брой е 1983, разпределени в 269 секционни избирателни комисии. 13 от тези СИК са определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждането. Подвижни секционни избирателни комисии не са образувани.

На 31.10.2016 г. и 01.11.2016 г. ще се проведе обучението на секционните избирателни комисии по общини съгласно утвърден от РИК Смолян график.

Кметовете на всички общини са изпълнили своите задължения. на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за произвеждането могат да гласуват в определените СИК, съобразно приложената таблица, като могат да дадат заявки за съдействие при транспортиране на посочените за всяка община телефони. 

 

ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

 ТЕЛЕФОН

1.

ОБЩИНА БАНИТЕ

№220200002 с. Баните -  ул."Васил Левски"-№ 6-Клуб на пенсионера

№220200011 с. Давидково - ул."Европа"-№100 - Административна сграда на кметството

03025/ 22 20

2.

ОБЩИНА БОРИНО

№220500003 – с.Борино - СУ,,Н.И.Вапцаров“, стая №4 в село Борино, ул. „Христо Ботев“ №29;

03042/2604

0886052484; 0886900447

3.

ОБЩИНА ДЕВИН

№220900006 – гр.Девин – Ритуалната зала „Дома на културата“, ул. „Орфей“№1

03041/2769; 0879221600

от 7.00ч. до 15.00ч.

4.

ОБЩИНА ДОСПАТ

№ 221000001 - гр. Доспат, ул. ,,Първи Май“ №1 сградата на НЧ ,,Иван Вазов“

03045/2310; 0895532700

5.

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

№ 221100008 – гр. Златоград, ул.,,Славей“ №7А ЦСРИ

03071/2551, 2553, 4577, и 4221

0889534019; 0897000762; 0897000764

от 7.00ч. до 19.00ч.

6.

ОБЩИНА МАДАН

№ 221600001 – гр. Мадан, сграда но пансион към СУ ,,Отец Паисий“

0308/98220

7.

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

№221800006 – гр.Неделино, ул.“Напредък“ №69, сграда на ТИЦ

03072/8801

8.

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

№№222700003 – гр. Рудозем, бул. ,,България“ №13

0893313355

9.

ОБЩИНА СМОЛЯН

№223100016 – Общински информационен център (Младежки дом), бул. ,,България,,№5;

№223100025 - кв.Райково – Фирмен магазин на ,,Родопска тъкан,, ул. ,,Наталия,, №2;

№223100029 – кв.Устово – Читалище ,,Кирил Маджаров -1866“ ,ул. „Медникарска“ №1;

0301/67640

0886178940; 0885050258;

 

10

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

№213800001 - гр.Чепеларе, ул.,,Васил Дечев“№43 ,Пенсионерски клуб

03051/8116

0886200340

 

 На Интернет страницата на РИК Смолян  - rik22.cik.bg -  се публикуват всички Решения на комисията, както и друга актуална информация, водят се регистри за жалбите и застъпниците, които са публични.

 

26.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 27.10.2016 г. от 10.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

25.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 25.10.2016 г. от 17.15 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

25.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 26.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

19.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 24.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

17.10.2016

Съобщение

УКАЗАНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

        Застъпниците се регистрират в Районна избирателна комисия – Смолян чрез:

 1.   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВРот изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г.Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР  от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

          Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на следните изисквания:

 • Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 • Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 • Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 • Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната - броя на избирателните секции в съответния район;

 1. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.
 2. Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 1.1, чрез предложение по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а подадено до изборния ден 
17.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 19.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

13.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 13.10.2016 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

13.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 17.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

10.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 11.10.2016 г. от 12.15 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

07.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 07.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

07.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 10.10.2016 г. от 12.00 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

05.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян отсрочва  заседанието на 05.10.2016 г. от 17.30 часа и насрочва следващо на  06.10.2016г. от 17.30 ч. в  стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян .

04.10.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 05.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

04.10.2016

Съобщение

До всички общински администрации,

Във връзка с крайния срок за предаване на предложения за назначаване на членове и резерви на СИК - 06.10.2016г., Ви напомняме, че предложенията следва да бъдат представени на хартиен и електронен носител ( Excel формат) с цел избягване на грешки и своевременната им обработка.

РИК - Смолян

 

28.09.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 03.10.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян

26.09.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.09.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян.

21.09.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 26.09.2016 г. от 17.20 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян.

21.09.2016

Съобщение

РИК - Смолян определя за отговорници по общини, както следва:

 

Симеон Атанасов Велинов

Смолян

Иван Милков Гавазов

Смолян

Росен Антимов Багрянов

Смолян

Мариана Георгиева Сивкова

Смолян

Ангел Николаев Безергянов

Девин

Малинка Минчева Кордова

Неделино

Анастасия Манолева Караманолева-Пенева

Мадан

Анелия Зефирова Рупцова

Баните

Атанас Димитров Ангелов

Борино

Елена Костадинова Илиева

Чепеларе

Радка Железова Желева

Златоград

Димитър Стоянов Марев      

Доспат

Емил Анчов Кехайов

Рудозем

21.09.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 26.09.2016 г. от 17.20 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян.

19.09.2016

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 19.09.2016 г. от 17.30 часа, в стая № 201, в сградата на Областна управа – Смолян.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 117-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№ 267/13.11.2016г. подадена от Салих Аршински.

 • № 116-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба с вх.№250/ 13.11.2016г. от инициативен комитет за издигане на кандидатурата на ген.Румен Радев за президент

 • № 115-22 ПИ/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състава на СИК №221100004 на територията на oбщина Златоград.

всички решения