Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 68 – EП/НС
Смолян, 09.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Девин, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е предложение от кмета на Община Девин, за състав на СИК, заведено с вх. №88/09.05.2024 г. съгласно водения от РИК – Смолян деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партия/коалицията, която ги предлага и телефона за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.

Към предложението са приложени:

 • Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;
 • Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите;
 • Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;
 • Протокол от консултациите на 30.04.2024 г.;
 • Копие от съобщението за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Секционните избирателни комисии в общината.

Констатира се, че са спазени условията за определяне съставите на СИК, приети с Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, Решение №13-ЕП/НС от 24.04.2024 на РИК – Смолян,  в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

РИК – Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91, ал. 1-6, ал. 8 и ал.9 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 , т.4 във връзка с чл. 89, ал.1, чл.91, ал. 8 и ал.11 и чл. 92, ал. 3 от ИК, Районна избирателна комисия Смолян:

Р Е Ш И:

 1. Назначава за членове на СИК в Община Девин, предложените от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции при проведените консултации, съгласно Приложение №1.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Девин.

Съгласно чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

 

 

Председател: Таня Радоева Светлинова

Секретар: Добрин Юлиянов Тодоров

* Публикувано на 09.05.2024 в 19:27 часа

Календар

Решения

 • № 79 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 78 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 221000001 и СИК № 221000002 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 77 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 223100017; 223100019; 223100031; №223100033; 223100034; 223100035; 223100036; 223100039; 223100040; 223100044; 223100052; 223100053; № 223100056; 223100057; 223100058; 223100059; 223100062; 223100063; 223100064; № 223100067; 223100074; 223100075; 223100076; 223100078; 223100081; 223100084; 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения