Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 69 – EП/НС
Смолян, 13.05.2024

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК 22 - Смолян за получаване и предаване на отпечатаните хартиени бюлетини, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Във водения от РИК 22 - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция е постъпило писмо с изх. № ЕП/НС-10-343/09.05.2024г. на ЦИК, с което указват, че в срок до 17.05.2024г. е необходимо да бъдат определени отговорните лица от РИК – Смолян за получаване на бюлетините във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 от ИК, Районна избирателна комисия Смолян

 Р Е Ш И:

 1. Упълномощава следните членове на РИК – Смолян:

      1.1. Венета Илчева Русева - заместник – председател на РИК Смолян – ЕГН: **********  телефон за връзка **********;

      1.2.  Костадин Димитров Чаталбашев - заместник – председател на РИК Смолян, ЕГН: ********** – телефон за връзка **********;

 1. Определя следните резервни членове на РИК – Смолян:

      2.1.  Анастасия Манолева Караманолева – Пенева - заместник – председател на РИК Смолян – ЕГН: ********** телефон за връзка **********;.

      2.2  Веселин Динков Грашев  ЕГН **********  , телефон **********  - член на РИК - Смолян;

      2.3.Добрин Юлиянов Тодоров  ЕГН: **********, телефон **********  - секретар на РИК – Смолян.

 1. Упълномощените представители на РИК - Смолян по т.1/ съответно и по т.2/, имат следните права и задължения:

      3.1. Да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборен район - 22 МИР – Смолян.

      3.2. Да подписват приемателните протоколи за бюлетините;

      3.3. Да съпровождат транспортното средство, което превозва бюлетините до областния център – гр. Смолян и да подпишат товарителницата, предоставена от водача  на превозното средство;

      3.4. Да осъществят контрол по транспортирането и доставката на бюлетините;

      3.5. Да съставят и подпишат с представителя на областна администрация констативен протокол, с който да удостоверят, че бюлетините са получени и приети за съхранение в определените за целта помещения, под охрана на МВР.

 

Препис от решението да се изпрати до Централната избирателна комисия, Областен управител на област Смолян и „Печатница на БНБ“ АД за сведение.

 

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс, настоящото решение може да се обжалва пред Централната избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

 

 

 

 

Председател: Таня Радоева Светлинова

Секретар: Добрин Юлиянов Тодоров

* Публикувано на 13.05.2024 в 20:11 часа

Календар

Решения

 • № 79 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 78 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 221000001 и СИК № 221000002 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 77 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 223100017; 223100019; 223100031; №223100033; 223100034; 223100035; 223100036; 223100039; 223100040; 223100044; 223100052; 223100053; № 223100056; 223100057; 223100058; 223100059; 223100062; 223100063; 223100064; № 223100067; 223100074; 223100075; 223100076; 223100078; 223100081; 223100084; 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения