Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 70 – EП/НС
Смолян, 13.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии(СИК) в Община Баните, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

С писмо с вх .№ 78 от 08.05.2024 г., на кмета на Община Баните е постъпила административна преписка във връзка с проведените на 29.04.2024 г. консултации с парламентарно представените в 49-то НС политически партии и коалиции за сформиране съставите на СИК на територията на община Баните. Видно от представения протокол от 29.04.2024 г., на консултациите не е постигнато съгласие  за разпределение на членовете и  ръководните длъжности в СИК. Към преписката са приложени следните документи:

 • Предложения за съставите на СИК, ведно със списък на резервни членове от партиите и коалициите участвали в консултациите;
 • Пълномощни от политическите партии и коалиции за водене на консултациите;
 • Протокол от проведените консултации от 29.04.2024 г.;
 • Копие от покана за участие в консултациите до партиите и коалициите;
 • Копие от съобщението за провеждане на консултациите, оповестено публично на интернет страницата на община Баните.

            РИК 22 Смолян се  запозна по същество с предложенията на участвалите в консултациите партии и коалиции. Констатира, че са спазени условията за   определяне съставите на СИК, приети с Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК и   Решение №13-ЕП/НС от 24.04.2024 на РИК – Смолян. 

           С оглед на непостигнатото съгласие, относно разпределението за съставяне на секционни избирателни комисии на територията на Община Баните  и  при условията на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс,  съобразно т.23 и т.24 от Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, при спазване на Решение №13-ЕП/НС от 24.04.2024г, на РИК Смолян  и  на основание чл. 72, ал. 1 , т. 4 във връзка с чл. 89 ал.1 и чл. 92, ал. 3 от ИК,  Районна избирателна комисия Смолян:

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Баните при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024, съгласно приложение № 1.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в община Баните.

Съгласно чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс, настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез РИК – Смолян, в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

 

 

 

Председател: Таня Радоева Светлинова

Секретар: Добрин Юлиянов Тодоров

* Публикувано на 13.05.2024 в 20:12 часа

Календар

Решения

 • № 79 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Определяне броя на членовете на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Двадесет и втори изборен район – Смолян при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 78 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 221000001 и СИК № 221000002 на територията на Община Доспат, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 77 – EП/НС / 20.05.2024

  относно: Промяна в състава на СИК № 223100017; 223100019; 223100031; №223100033; 223100034; 223100035; 223100036; 223100039; 223100040; 223100044; 223100052; 223100053; № 223100056; 223100057; 223100058; 223100059; 223100062; 223100063; 223100064; № 223100067; 223100074; 223100075; 223100076; 223100078; 223100081; 223100084; 223100086 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения