04.04.2021

Съобщение

С П Р А В К А
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 04.04.2021 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]

Област   Район № Община Брой избиратели (03.04.2021 г.) Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност НС-2021   До 20,30 ч. 
общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 17,00    Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити брой гласували % приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 3584 19 19 0 3587 1905 53,11    
Борино 3277 11 11 0 3277 1831 55,87    
Девин 10690 26 26 0 10690 4973 46,52    
Доспат 7628 13 13 0 7628 3934 51,57    
Златоград 10535 23 23 0 10533 4512 42,84    
Мадан 10562 37 37 0 10562 5791 54,83    
Неделино 5470 22 22 0 5471 2266 41,42    
Рудозем 8561 27 27 0 8561 4751 55,50    
Смолян 33821 92 92 0 33821 14190 41,96    
Чепеларе 5981 16 16 0 5981 2811 47,00    
  ОБЩО 100 109 286 286 0 100 111 46 964 46,91 0 0
04.04.2021

Съобщение

С П Р А В К А
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 04.04.2021 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]

Област   Район № Община Брой избиратели (03.04.2021 г.) Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност НС-2021 Избирателна активност НС-2021  
общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 10,00  Избиратели (по списък) час 12,00   
открити брой гласували брой гласували %
Смолян 22 Баните 3584 19 19 3587 459 3587 925 25,79
Борино 3277 11 11 3277 308 3277 843 25,72
Девин 10690 26 26 10690 1164 10690 2313 21,64
Доспат 7628 13 13 7628 817 7628 1774 23,26
Златоград 10535 23 23 10533 1082 10533 2382 22,61
Мадан 10562 37 37 10562 1242 10562 2773 26,25
Неделино 5470 22 22 5471 459 5471 1157 21,15
Рудозем 8561 27 27 8561 1097 8561 2323 27,13
Смолян 33821 92 92 33821 2514 33821 6575 19,44
Чепеларе 5981 16 16 5981 684 5981 1392 23,27
  ОБЩО 100 109 286 286 100 111 9 826 100 111 22 457 22,43
04.04.2021

Съобщение

С П Р А В К А
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 04.04.2021 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]

Област   Район № Община Брой избиратели (03.04.2021 г.) Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност НС-2021  
общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 10,00   
открити *неоткрити брой гласували %
Смолян 22 Баните 3584 19 19 0 3587 459 12,80
Борино 3277 11 11 0 3277 308 9,40
Девин 10690 26 26 0 10690 1164 10,89
Доспат 7628 13 13 0 7628 817 10,71
Златоград 10535 23 23 0 10533 1082 10,27
Мадан 10562 37 37 0 10562 1242 11,76
Неделино 5470 22 22 0 5471 459 8,39
Рудозем 8561 27 27 0 8561 1097 12,81
Смолян 33821 92 92 0 33821 2514 7,43
Чепеларе 5981 16 16 0 5981 684 11,44
  ОБЩО 100 109 286 286 0 100 111 9 826 9,82
04.04.2021

Съобщение

РИК Смолян 22 Уведомява, че съгласно Чл. 268. ал.(5): "След пускане на разписката в кутията избирателят връща смарткартата, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението. В графа "Забележки" на избирателния списък се записва, че избирателят е гласувал машинно.“

30.03.2021

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за транспортиране и предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК по общини

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
за транспортиране и предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК по общини
получаване на изборните материали и книжа от РИК Смолян за транспортиране от общини предаване на изборните материали и книжа от представителите на РИК Смолян на СИК по общини
час Община час Община/място
11:00 до 11:45 ч Община Девин 14:00 Община Девин - заседателна зала
Община Борино  14:30 Община Борино - заседателна зала
Община Доспат 15:00 Община Доспат - администрация ет.1
12:00 до 12:30 ч Община Рудозем 15:00 Община Рудозем - администрация ет.2
Община Мадан 16:00 Община Мадан - администрация ет.1
13:30 до 14:00 ч Община Златоград 16:00 Община Златоград - администрация ет.2
Община Неделино 16:00 Община Неделино - администрация 2 ет.2
15:00 до 15:30 ч Община Баните 16:00 Община Баните - администрация
Община Чепеларе 16:30 Община Чепеларе - администрация - зала ет.3 
12:30 до 13:30 ч Община Смолян 15:00 Община Смолян - зала 211
29.03.2021

Съобщение

 

След предоставена обучителна машина за гласуване в РИК22 – Смолян се осигурява възможност на всички ръководства на СИК / Председател и Секретар/ на секциите, в които е предвидено машинно гласуване, да  се запознаят със спецификата на машината и преминат  индивидуално обучение.

 С цел спазване на въведeните ограничения, обучението ще се проведе в дните 30 - 31.03.2021 от 09.00ч. до 16.00ч. при спазване на ограничителните мерки, в сградата на Областна администрация на област Смолян, след предварително записване  на тел. +359 301 6 24 62, +359 884 500374 .

 Забележка:
Поради техническа причина на стационарния телефон +359 301 6 24 62 предоставяме ви следния телефон +359 877 500 666

27.03.2021

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННИ /ОНЛАЙН/ ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

12:00 ч. Участници.

14:00 ч. Участници.

16:00 ч. Участници.

18:00 ч. Участници.

Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща 

Община Смолян 

 

              За всички общини:

 31.03.2021 г.

/сряда/

от следните часове:

Ø  12:00 ч.

Ø  14:00 ч.

Ø  16:00 ч.

Ø  18:00 ч.

 Забележка: няма ограничения за броя на участниците.

               

Община Девин 

Община Неделино

Община Мадан 

Община Баните 

Община Борино 

Община Чепеларе 

Община Златоград 

Община Доспат 

Община Рудозем 

 

27.03.2021

Съобщение

27.03.2021

Съобщение

23.03.2021

Обучителни материали за работа с машината за гласуване, предназначен за представителите на СИК.

Обучителни материали за работа с машината за гласуване, предназначен за представителите на СИК.

Линк към обучителен видео клип

23.03.2021

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ- Видео клипове

Видео клипове

16.03.2021

Съобщение

Относно: Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно Решение №2149-НС София, 1 Март 2021 г.

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния изборен район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

 1. Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.
 2. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 3. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

 1. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

 1. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната районна избирателна комисия, или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17,00 часа на 3 април 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

16.03.2021

Съобщение

Относно: Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно Решение №2087-НС София, 17  Февруари 2021 г. на ЦИК

 

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

 1. Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

1.1  Застъпниците се регистрират в Районна избирателна комисия – Смолян чрез:

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат , както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на следните изисквания:

 • Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 • Застъпник може да бъде лице, което е навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 • Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция
 • Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район

 

 1.2  Заместващи застъпници Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 1.1, чрез предложение по образец (Приложение № 41-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 42-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а подадено до 17.00 ч. на 03.04.2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

11.03.2021

Съобщение

До всички общински администрации на територията на Районна избирателна комисия Смолян

Районна избирателна комисия Смолян,  напомня че съгласно Решение № 2159-НС София от  2 март 2021 г. на ЦИК се определя реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. В т.4. секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 от посоченото решение  се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към решението на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

 Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината, кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Забележка: Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

11.03.2021

Съобщение

До всички общински администрации на територията на Районна избирателна комисия Смолян

Районна избирателна комисия Смолян,  напомня че съгласно Решение № 2148-НС, София, 1 март 2021 г. т. 19 на ЦИК, гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в срок  не по-късно от 25.03.2021 г. общинските администрации уведомяват съответния РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването за гласуване в изборния ден. В тази връзка следва да представите следната информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

 

 След получаването на посочената информация не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден) Районна избирателна комисия Смолян, ще оповести по подходящ начин чрез средствата за масова информация, къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден, от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

11.03.2021

Съобщение

 

До всички общински администрации на територията на Районна избирателна комисия Смолян

Районна избирателна комисия Смолян, напомня че с Решение № 2117-НС София, 22.02.2021 г.  ЦИК  в т. 19, от раздел V. „Назначаване състав на ПСИК“, е определен реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В тази връзка кмета на съответната община  следва да се представи  в РИК22 – Смолян, не по-късно от 22 март 2021 г. (12 дни преди изборния ден) състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия в случаите,  които отговарят на раздел IІ. „Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия“ от посоченото решение.

Календар

Решения

 • № 219-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 439/04.04.2021 г. в 20,05 часа от Милко Гавазов , упълномощен представител на Коалиция „ БСП за България”

 • № 218 - 22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 435/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

 • № 217-22 НС / 04.04.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 433/04.04.2021 г. от Христо Камишев, упълномощен представител на ПП „ВМРО - Българско национално движение”

всички решения