Архив избори:
17.05.2019

Списък на секциите предвидени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г., Районната избирателна комисия - Смолян уведомява всички заинтересовани лица, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции, съобразно приложената таблица, като могат да направят заявка за съдействие за транспортиране на посочените от всяка община телефони, както следва:

ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

1.

Смолян

№223100016-Общински информационен център (Младежки дом), бул. „България“ №5

0301/67640

0886/178940

0879/903564

№223100024-Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. Тунджа“ №18

№223100029-Читалище „Кирил Маджаров-1866“, ул. Медникарска“ №1

2.

Златоград

№221100008- ул. „Славей“ №1, Център за социална рехабилитация и интеграция

03071/25-53, 25-51, 45-77 и 42-21

0889/534019

0897/000762

0897/000764

3.

Неделино

№221800006 - ул. „Напредък“ № 69

03072/92-92

4.

Мадан

№221600001-сграда на пансион към СУ „ Отец Паисий“

0308/9-82-20

 

№221600036-МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“

5.

Рудозем

№222700003- бул. „България“ №13

0306/99199

6.

Борино

№220500003-СОУ „Н. Й. Вапцаров“-4-та стая, Ул. „Христо Ботев“ №29

0886052484

7.

Чепеларе

№223800001-ул. „Васил Дечев“ №43-Пенсионерски клуб

03051/8116

0886200340

8.

Девин

№220900006-Ритуална зала, ул. Орфей №1

03041/2174

0879221588

9.

Доспат

№221000001- ул. „Първи май“ №1  , НЧ „Иван Вазов“

03045/2310

10.

Баните

№220200002-ул. „Васил Левски“ №6, Клуб на пенсионера, партер

03025/2220

26.05.2019

Съобщение

 

С П Р А В К А за избирателната активност по общини в област Смолян 

 

Област   Район № Община Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност членове на ЕП-2019 До 20,30 ч. 
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 20,00  Инф. за бр. секции:
открити *неоткрити бр. гласували приключ. до 20,00 ч. *неприключ. до 20,00 ч.
Смолян 22 Баните 17 0 17 17 0 3902 1781 17 0
Борино 7 0 7 7 0 3216 1744 7 0
Девин 24 0 24 24 0 11007 4242 24 0
Доспат 12 0 12 12 0 6932 3491 12 0
Златоград 21 0 21 21 0 10915 3371 21 0
Мадан 35 1 36 36 0 10660 5693 37 0
Неделино 22 0 22 22 0 5806 1670 22 0
Рудозем 25 0 25 25 0 8701 4193 25 0
Смолян 89 0 89 89 0 34855 11 892 89 0
Чепеларе 16 0 16 16 0 6168 2161 16 0
    269 1 269 269 0 102 162 40 238 270 0
26.05.2019

Съобщение

С П Р А В К А за избирателната активност по общини в област Смолян 

 

Област   Район № Община Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност членове на ЕП-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 17,30 
открити *неоткрити бр. гласували
Смолян 22 Баните 17 0 17 17 0 3902 1562
Борино 7 0 7 7 0 3216 1523
Девин 24 0 24 24 0 11007 3493
Доспат 12 0 12 12 0 6932 3024
Златоград 21 0 21 21 0 10915 2910
Мадан 35 1 36 36 0 10660 4860
Неделино 22 0 22 22 0 5806 1299
Рудозем 25 0 25 25 0 8701 3662
Смолян 89 0 89 89 0 34855 9463
Чепеларе 16 0 16 16 0 6168 1894
    269 1 269 269 0 102 162 33 690
26.05.2019

Съобщение

С П Р А В К А за избирателната активност по общини в област Смолян 

 

Област   Район № Община Бр. секции До 8,00 ч. Избирателна активност членове на ЕП-2019
постоянни подвижни общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 10,00  %
открити *неоткрити бр. гласували  
Смолян 22 Баните 17 0 17 17 0 3902 379 9,71
Борино 7 0 7 7 0 3216 389 12,10
Девин 24 0 24 24 0 11040 769 6,97
Доспат 12 0 12 12 0 6932 866 12,49
Златоград 21 0 21 21 0 10915 1160 10,63
Мадан 36 1 37 37 0 10660 1035 9,71
Неделино 22 0 22 22 0 5806 384 6,61
Рудозем 25 0 25 25 0 8701 912 10,48
Смолян 89 0 89 89 0 34855 2340 6,71
Чепеларе 16 0 16 16 0 6168 560 9,08
    269 1 270 270 0 102 195 8 794 8,61
Избирателна активност членове на ЕП-2019
Избиратели (по списък) 12,30 %
бр. гласували  
3902 778 19,94
3216 980 30,47
11007 2077 18,87
6932 1556 22,45
10915 1932 17,70
10660 2720 25,52
5806 776 13,37
8701 1989 22,86
34855 5741 16,47
6168 1216 19,71
102 162 19 765 19
25.05.2019

Съобщение

РИК 22 - Смолян уведомява всички заинтересовани лица, че справки относно избирателната активност при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за всяка община в област Смолян, ще бъдат своевременно публикувани на страницата на комисията в изборния ден.

24.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 24.05.2019г. 15:00 часа.

22.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 22.05.2019г. 17:00 часа.

20.05.2019

Съобщение

РИК 22 Смолян обявява, че обучението за машинно гласуване ще се проведе на 21.05.2019г. от 17:00 часа, в сградата на Областна Администрация, 201 зала.

20.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 20.05.2019г. 17:30 часа.

16.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 17.05.2019г. 14:00 часа.

15.05.2019

Съобщение

На основание протоколно решение от 13.05.2019г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия Смолян публикува одобрения образец на хартиена бюлетина за избирателен район 22 - Смолянски, като приложение към решение № 30-ЕП/08.05.2019г. на РИК-Смолян. 

Образец на бюлетина за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

13.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 15.05.2019г. 17:30 часа.

08.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 08.05.2019г. 17:30 часа.

25.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 02.05.2019г. 17:30 часа.

25.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 25.04.2019г. 17:00 часа.

23.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 24.04.2019г. 17:30 часа.

21.04.2019

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
18.04.2019

Съобщение

РИК 22 Смолян насрочва извънредно заседание за 21.04.2019г. /неделя/ от 17:30 часа.

15.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 18.04.2019г. 17:30 часа.

15.04.2019

Съобщение

І. При избори за членове на Европейския парламент от Република България удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:

 1. кандидатите за съответния вид избор;
 2. членовете на Централната избирателна комисия;
 3. членовете на районните избирателни комисии;
 4. наблюдателите.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж.

Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от общинските администрации по населените места, в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

 

ІІ. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, тоест до 11.05.2019 г. включително.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 

ІІІ. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 11.05.2019 г. включително/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление съгласно горепосочения абзац, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

11.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК 22 Смолян е насрочено за 15.04.2019г. 17:30 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 102-ЕП / 26.05.2019

  относно: Определяне на еднократно възнаграждение на специалист назначен на граждански договор към РИК 22 - Смолян.

 • № 101-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова Сигнал с вх.№231/26.05.2019г., 18:37 ч. от Политическа Партия „ГЕРБ“ чрез упълномощените представители- Ефрем Замфиров Велинов и Димитрина Петрова Павлова

 • № 100-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал с вх.№ 226/26.05.2019г., 15:30 ч. от Иван Френкев /наблюдател – упълномощен представител на Институт за социална интеграция, регистриран с Удостоверение №4-10-ЕП/ 15.05.2019г./

всички решения