Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 14 - 22 46НС
Смолян, 28.05.2021

ОТНОСНО: Формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Решение № 17-НС от 15 май 2021 г. на ЦИК – София, както и във връзка с постъпили в РИК Смолян Заповеди на кметове на общини в 22 МИР - Смолян за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители насрочени за 11.07.2021 г., Районната избирателна комисия Смолян

 

Р Е Ш И:

 

 1. Формира единните номера на избирателни секции в 22 МИР – Смолян, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани както следва:

АА-ВВ-СС-XXX – където,

 • АА е номерът на изборния район, а именно: 22 - Смолянски.
 • ВВ е номерът на общината в съответната област, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), (02 - за община Баните, 05 - за община Борино, 09 - за община Девин, 10 - за община Доспат; 11 - за община Златоград, 16 - за община Мадан; 18 - за община Неделино; 27 - за община Рудозем; 31 - за община Смолян; 38 - за община Чепеларе).
 • За СС се записва 00 (нула-нула).
 • ХХХ е номерът на секцията в общината.

 

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции в изборен район 22 – Смолянски, както следва:

 

Номер на област (Номер на изборен район в страната)

Номер на община

Номер на административен район

Номера на избирателните

секции

Общ брой секции

22 - Смолянски

02 - Баните

00

 

от № 220200001

до № 220200017

 

17

05 - Борино

от № 220500001

до № 220500007

 

7

09 - Девин

от № 220900001

до № 220900022

 

22

10 - Доспат

от № 221000001

до № 221000012

 

12

11 - Златоград

от № 221100001

до № 221100021

 

21

16 - Мадан

от № 221600001

до № 221600035

 

35

18 - Неделино

от № 221800001

до № 221800022

 

22

27 - Рудозем

от № 222700001

до № 222700025

 

25

31 - Смолян

от № 223100001

до № 223100088

 

88

38 - Чепеларе

от № 223800001

до № 223800016

 

16

 

Общият брой на избирателните секции в изборен район 22 – Смолянски е 265 /двеста шесдесет и пет/ броя.

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Зам. председател: Златко Славчев Карамучев

* Публикувано на 28.05.2021 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения