Архив избори:
28.06.2021

Разяснителна кампания

 

Видео клипове

 

Гласуване на хора с увреждания

 

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

 

Гласуване с машина

 

 Видео клипове със субтитри

Гласуване на хора с увреждания

 

 

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

 

Гласуване с машина

 

 

Радио клипове

 

Гласуване на хора с увреждания


Гласуване на избиратели поставени под карантина


Гласуване с машина

26.06.2021

Съобщение

Във връзка с Решение № 69 – 22 46 НС/21.06.2021 г. РИК – Смолян публикува предпечатен образец на бюлетината за гласуване в  изборите за народни представители на 11 юли 2021 г за Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

25.06.2021

Съобщение

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г., Централната избирателна комисия, респективно Районна избирателна комисия напомня, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:
        -подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
             -подаване на заявления за гласуване по настоящ  адрес
        -подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
За целта кметовете на съответните общини имат ангажимента да организират дежурство до 17.30 ч. на 26 юни 2021 г., като това обстоятелство, следва да се разбира, че е сведено до знанието на заинтересованите лица посредством настоящето, за да могат желаещите да подадат съответното заявление. 

21.06.2021

Съобщение

     В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл след 13 март 2020 г., гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Когато личната карта е изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

21.06.2021

Съобщение

      На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:

 • лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
 • лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
 • избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
 • ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

       Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

 

26.05.2021

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 11 ЮЛИ 2021Г. В РИК - СМОЛЯН

 

РИК - Смолян напомня, съгласно Решение № 118 - НС / 25.05.2021Решение №35 - НС / 19.05.2021 на ЦИК и  Решение № 6 - 22 46НС / 25.05.2021. на РИК 22-Смолян, че приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. се извършва от 25.05.2021г. до 08.06.2021 г. включително от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Смолян, бул.“България“  № 14, етаж 1, зала 115, офис на РИК - 22  Смолян

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. е 17:00 ч. на 08 юни 2021г. (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Важно:

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 

Следва да бъде предоставена таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 35-НС/19.05.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

11.07.2021

Съобщение

С П Р А В К А 
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 11.07.2021 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]
                 
Област   Район № Община Брой избиратели (10.07.2021 г.) Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност             46 НС-2021
общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 16,00 
открити *неоткрити брой гласували %
Смолян 22 Баните 3721 21 21   3721 1428 38,38
Борино 3234 10 10   3234 1379 42,64
Девин 10696 24 24   10810 3203 29,63
Доспат 7637 13 13   7610 2 729 35,86
Златоград 10542 22 22   10542 3264 30,96
Мадан 10461 36 36   10461 4212 40,26
Неделино 5448 22 22   5448 1398 25,67
Рудозем 8497 26 26   8497 3451 40,61
Смолян 33655 89 89   33655 10108 30,03
Чепеларе 5945 16 16   5945 1917 32,25
  ОБЩО 99 836 279 279 0 99 923 33 089 33,11
11.07.2021

Съобщение

С П Р А В К А 
за избирателната активност по общини в област Смолян
Избори за народни представители на 11.07.2021 г.
Областна администрация - Смолян: 0301/6 01 92; email: [email protected]
                 
Област   Район № Община Брой избиратели (10.07.2021 г.) Бр. секции До 07,30 ч. Избирателна активност        46 НС-2021  
общо Инф. за бр. секции: Избиратели (по списък) час 11,00  час 11,00 
открити *неоткрити брой гласували %
Смолян 22 Баните 3721 21 21   3721 745 20,02
Борино 3234 10 10   3234 602 18,61
Девин 10696 24 24   10696 1734 16,21
Доспат 7637 13 13   7610 1 231 16,18
Златоград 10542 22 22   10542 1679 15,93
Мадан 10461 36 36   10461 2075 19,84
Неделино 5448 22 22   5448 548 10,06
Рудозем 8497 26 26   8497 1778 20,93
Смолян 33655 89 89   33655 3979 11,82
Чепеларе 5945 16 16   5945 977 16,43
  ОБЩО 99 836 279 279 0 99 809 15 348 15,38
09.07.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 09.07.2021 г. от 17.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

09.07.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 10.07.2021 г. от 10.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

08.07.2021

Обръщение от председателя на РИК - Смолян

Възползвайки се от възможността, която ми дава тази трибуна се обръщам към всички граждани, колеги на РИК - Смолян, съответните органи и институции, за да изразя позицията си по повод излезнала публикация в интернет. Добрите нрави и етичността ме задължават да изразя огорчението и разочарованието си в посока на опитите да бъде опорочена безпристрастността в работата на РИК – Смолян. Категорично се разграничавам от изтеклата в интернет информация, касаеща частично работата на РИК – Смолян, нещо повече осъждам остро този акт на вмешателство и искам да ви уверя, че доколкото зависи от мен няма да позволя РИК – Смолян да се превърне в заложник на междупартийни престрелки с цел трупане на дивиденти, обуславящи с това убеждения за получаване на по-високо доверие у гражданите по отношение на една или друга политическа формация. Съгласно Изборния кодекс РИК – Смолян се представлява от председателя, а в отделни случаи – от определен с решение на комисията заместник-председател, секретар или член, затова с настоящето си изявление се обръщам и към всички медии ангажирани в изборния процес и най вече с обективното му отразяване: В случай че желаете да получите адекватен отговор на въпроси, свързани с работата на РИК – Смолян, моля да се обръщате единствено и само към нея, респективно да проверявате и съответно да се въздържате от отразяването на, неясна, подвеждаща, изопачена или анонимно постъпила информация при вас, в това число и такава която не е потвърдена от РИК - Смолян. В противен случай искам ясно да се разбере, че ще бъде предприето необходимото за ангажирането на конкретна отговорност.

Заставам редом до колегите си, в това число и до съответните органи и институции, както и до всички граждани, които са се почувствали засегнати от конкретната публикация и въпреки че нямам лична заслуга затова, отговорността предполага да поднеса своите извинения с настоящето!

07.07.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 07.07.2021 г. от 18.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.07.2021

Съобщение

Във връзка с Решение № 104 – 22 46 НС/06.07.2021 г. РИК – Смолян публикува график за приемане и предаване на изборните книжа и материали от общините на теритоята на област Смолян

ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН   

за транспортиране и предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК по общини

получаване на изборните материали и книжа от РИК Смолян за транспортиране от общини

предаване на изборните материали и книжа от представителите на РИК Смолян на СИК по общини

Определени отговорници по общини

час

Община

час

Община/място

Член на РИК Смолян

11:00 до 11:45 ч

Община Девин

14:00

Община Девин - заседателна зала

Таня Радоева Кьорова

Община Борино 

14:30

Община Борино - заседателна зала

 Маргарита Георгиева Солакова

Община Доспат

15:00

Община Доспат - администрация ет.1

Симеон Атанасов Велинов

12:00 ч

Община Рудозем

15:00

Община Рудозем - администрация ет.2

Мария Недялкова Хаджидиева

14:00 ч

Община Мадан

16:00

Община Мадан - администрация ет.1

Соня Стоянова Коджебашева

12:30

 ч. -13:15ч.

Община Златоград

15:30

Община Златоград - администрация ет.2

Димитър Стоянов Марев

Община Неделино

15:30

Община Неделино - администрация 2 ет.2


Мария Ангелова Петкова

12:30-13:00ч.

Община Баните

15:00

Община Баните - администрация

Десислава Данаилова Балевска

16:00

Община Чепеларе

17:00

Община Чепеларе - администрация - зала ет.3 

Малинка Минчева Кордова

12:30 до 13:30 ч

Община Смолян

15:00

Община Смолян - зала 211

Костадин Димитров Чаталбашев

Златко Славчев Карамучев

Росица Станимирова Чакърова

06.07.2021

Съобщение

Следващо заседание 06.07.2021 19:30

05.07.2021

Съобщение

Уважаеми избиратели, 

Централната избирателна комисия (ЦИК) пусна онлайн симулатор на машинно гласуване, който показва  как ще протече стъпка по стъпка гласуването на даден избирател в секция с устройство за машинно гласуване  на 11.07.2021г.

Симулатора може да бъде намерен на сайта на ЦИК - ДЕМО - Избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (cik.bg)

 

02.07.2021

Съобщение

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с постъпила информация от общините на територията на 22 МИР - Смолянски, РИК - Смолян  информира избирателите, че във всяка от общините са определени избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021г. в това число и за възможностите да се правят заявки за помощ, както следва: 

 

 

ОБЩИНА

СЕКЦИИ №

ТЕЛЕФОН

Заявки за помощ се приемат от съответната община

 

1.

Смолян

№223100016 - бул. „България“ №5,

Общински информационен център (Младежки дом)

0301/67640

05.07.2021г. –09.07.2021г.,

от 08:30 до17:00 ч.,

и на 11.07.2021г.,

от 07:00 - до 20:00 ч.

 

№223100024 - кв. Райково, ул. Тунджа“ №18,

Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

0886/178940

 

№223100029 - кв. Устово, ул. Медникарска“ №1,

Читалище „Кирил Маджаров-1866“

0879/903564

 

№223100046 - с. Момчиловци, ул. ,,Елица" №7,

Читалище ,,Светлина-1925" , I-ви етаж,

Туристически информационен център

0885/660145

 

№223100069 - с. Смилян, ул. ,,Бреза" №18,

Читалище ,,Асен Златаров -1927"

0882/070914

 

2.

Златоград

№221100008 - ул. „Славей“ №1,

Център за социална рехабилитация и интеграция

03071/25-53,

25-51, 45-77 и 42-21

на 11.07.2021г.

от 08:00ч. до 19:00ч.

 

0889/534019

 

0897/000762

 

0897/000764

 

3.

Неделино

№221800006 - ул. „Напредък“ № 69

Туристически информационен Център

03072/92-92 , 0893561220

след 03.07.2021

от 08:00ч. до 17:00ч.

 

4.

Мадан

№221600003 - ул. Паисий Хилендарски №13,

сграда на пансион към СУ „ Отец Паисий“

0308/9-82-20, 0894/449038, 0897/487078

след 05.07.2021г.

от 08:00ч. до 17:00ч.

 

№221600035 - ул. ,,Перелик" №9 

МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“

 

5.

Рудозем

№222700003 - бул. „България“ №13

0893/313355 , 0897/095151, 0877364429

след 10.07.2021г.

от 09:00ч. до края на изборния ден

 

6.

Борино

№220500003 - ул. „Христо Ботев“ №29, ет.1,

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ -4-та стая

0886/052484, 0886/900447, 03042/26-04

на 11.07.2021г.

от 07:00ч. до 20:00ч.

 

7.

Чепеларе

№223800001 - ул. „Васил Дечев“ №43,

Пенсионерски клуб

03051/8146 03051/8116 0886/200340

В рамките на Изборния ден

 
 
 

8.

Девин

№220900006 - ул. Орфей №1,

Ритуална зала

03041/2174

В рамките на Изборния ден

 

0879221588

 

9.

Доспат

№221000001 - ул. „Първи май“ №1 ,

НЧ „Иван Вазов“

03045/2310 , 0895/532700

В рамките на Изборния ден

 

10.

Баните

№220200002 - ул. „Васил Левски“ №10, 

СУ „Христо Ботев“, партер

03025/2220

В рамките на Изборния ден

 

№222000011 - ул. ,,Европа" №100,

Административна сграда на Кметство Давидково

 
 
 

 

01.07.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 05.07.2021 г. от 17.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

28.06.2021
01.07.2021

Съобщение

График за провеждане на разяснителна кампания от РИК – Смолян, относно машинното гласуване на територията на Област Смолян при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г..:

Общини в Област Смолян

Членове на

РИК - Смолян

Дата/Час

Местоположение на тестова машина за гласуване

 

Община Смолян

 

 

 

Мария Хаджидиева,

Димитър Марев,

Десислава Балевска,

Малинка Кордова

 

02.07.2021г.

 

От 10:00ч. до 16:00ч.

 

 

Стар център – пл. Свобода

/пред ОДМВР/

Кв. Райково – Читалище „Балканска просвета”

/срещу супермаркет „КРЕЗ”/

Кв. Устово – Народно читалище „Кирил Маджаров”

Димитър Марев

Златко Карамучев

Костадин Чаталбашев

05.07.2021г.

 

От 09:00ч. до 13:00ч.

 

 

с. Смилян

с. Търън

с. Момчиловци

 Община Девин

Таня Кьорова

04.07.2021г.

 

От 10:00ч. до 17:00ч.

 

Пред сградата на Дом на културата с адрес: Ул. Орфей №1

Община Борино

Златко Карамучев

04.07.2021г.

 

От 11:00ч. до 17:00ч.

 

Ул. Христо Ботев №1 - Пред входа на общината

 

 

Община Доспат

 

 

 

 

 

Симеон Велинов,

 

04.07.2021г.

 

От 12:00ч. до 17:00ч.

 

 

Туристически информационен център – ул. Капитан Петко Войвода №1

 

Община Златоград

 

 

 

Димитър Марев,

Мария Петкова

03.07.2021г.

 

От 09:00ч. до 11:00ч.

 

Централен площад в гр. Златоград пред сградата на Общинска администрация Златоград

С. Старцево

 

03.07.2021г.

 

От 11:30ч. до 12:30ч.

На площада в с. Старцево пред сградата на кметството

 

Община Неделино

 

03.07.2021г.

 

От 14:00ч. до 17:00ч.

Във фоайето на Общинска администрация - Неделино

Община Мадан

 

 

 

Соня Коджебашева,

Мария Хаджидиева,

 

03.07.2021г.

 

От 10:00ч. до 13:00ч.

 

Пред общината

 

Община Рудозем

 

 

03.07.2021г.

 

От 14:00ч до 17:00ч.

Пред дом на културата

 

Община Чепеларе

 

 

 

Малинка Кордова,

Десислава Балевска

 

03.07.2021г.

 

От 09:00ч до 12:00ч.

 

Пред музея на ските и ски спорта, разположен в сградата на народно читалище „Родопска искра 1880”

Община Баните

 

03.07.2021г.

 

От 14:00ч. до 17:00ч.

Пред входа на центъра за административно обслужване на общината – ул. Стефан Стамболов №3

01.07.2021

Съобщение

РИК- Смолян обявява следния график за обучения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на област Смолян:

 

Община Смолян

/сесийна зала в сградата на Община Смолян/

 

 

 

Златко Карамучев,

Костадин Чаталбашев, Маргарита Солакова

 

06.07.2021г.

 

От 10:00ч.

От 14:00ч.

 

 

 

Община Девин

/Заседателна зала на Общинска администрация – гр. Девин, ул. Дружба №1, ет.3/

Община Борино

/Общинска администрация – ул. Христо Ботев №1, ет.3/

Община Доспат

/Общинска администрация – ул. Капитан Петко Войвода №3, ет.1/

 

 

 

 

 

Симеон Велинов,

Таня Кьорова

07.07.2021г.

 

От 10:00ч./Община Девин/

От 13:00ч./Община Борино/

От 16:00ч./Община Доспат/

 

Община Неделино

/Община Неделино – Читалище „Светлина 1938”/

Община Златоград

/Община Златоград – ОНЧ „Просвета 1908” – ул. Стефан Стамболов №1/

 

 

 

Димитър Марев,

Мария Петкова

06.07.2021г.

 

От 10:00ч./Община Златоград/

От 14:00ч./Община Неделино/

 

Община Мадан

/Община Мадан – зала за обучение в Народно читалище „Иван Вазов” ет.2/

Община Рудозем

/Община Рудозем – зала в Дома на културата/

 

 

 

 

 

Соня Коджебашева,

Мария Хаджидиева,

Росица Чакърова

06.07.2021г.

 

От 10:00ч./Община Мадан/

От 14:00ч./Община Рудозем/

 

Община Чепеларе

/Община Чепеларе – в зала на народно читалище „Родопска искра 1880”/

Община Баните

/Община Баните – ул. Стефан Стамболов №3, ет. 4, заседателна зала в сградата на Община Баните/

 

 

 

Малинка Кордова,

Десислава Балевска

 

07.07.2021г.

 

От 10:00ч./Община Чепеларе/

От 14:00ч./Община Баните/

 

30.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 01.07.2021 г. от 17.30 часа, в зала № 201, в сградата на Областна администрация – Смолян

28.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 30.06.2021 г. от 17.30часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

24.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.06.2021 г. от 17.30часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

21.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 24.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

18.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 21.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

14.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 17.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

10.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 14.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

08.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 10.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 08.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява, че избирателите

могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
06.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 07.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

03.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 04.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

02.06.2021

Съобщение

 

ВАЖНО:

Съгласно РЕШЕНИЕ № 14 - 22 46НС от 28.05.2021г. и РЕШЕНИЕ № 15 - 22 46НС от 28.05.2021г. на РИК – Смолян ОТНОСНО формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолянски при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г., РИК - СМОЛЯН публикува адресите на избирателните секции по общини, съгласно поместеното с настоящето приложение!

Таблица с адреси на СИК на територията на област Смолян

01.06.2021

Съобщение

На основание чл. 72, ал.1, т.1, ал.2 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия Смолян, определя отговорници по общини, както следва:

 

Община Смолян 

Костадин Димитров Чаталбашев

Златко Славчев Карамучев

Росица Станимирова Чакърова

Маргарита Георгиева Солакова

Община Девин

Таня Радоева Кьорова

Община Неделино

Мария Ангелова Петкова

Община Мадан

Соня Стоянова Коджебашева

Община Баните

Десислава Данаилова Балевска

Община Борино и Община Доспат

Симеон Атанасов Велинов

Община Чепеларе

Малинка Минчева Кордова

Община Златоград

Димитър Стоянов Марев

Община Рудозем

Мария Недялкова Хаджидиева

28.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 01.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

28.05.2021

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 11 юли 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
26.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява заинтересованите лица, че през почивните дни ще се приемат книжа и документи от 09:00 часа до 17:00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

Влизането в сградата през почивните дни ще се осъществява от южната страна на административната сграда на Областната администрация (от бул. България).

За справки и информация на посочените телфони на електронната страница на РИК-22 Смолян.

25.05.2021

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК

РИК Смолян напомня, че съгласно РЕШЕНИЕ № 28-НС 18 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 5-22 - 46НС/25.05.2021г. на РИК 22-Смолян приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за народно събрание на 11 юли 2021 г.   се извършва от 25.05.2021г. до 31.05.2021 г. включително всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Смолян, бул.“България“  14, етаж 1, зала 115, офис на РИК -22  Смолян.

 Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 31 май 2021г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

ВАЖНО :

Инициативният комитет се регистрира в РИК 22-Смолян, като представя  Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).    Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

 • имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;
 • имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 • адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;
 5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
 6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
25.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.05.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

21.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва първо заседание на 25.05.2021 г. от 09.30 часа, в зала № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения