Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 160 - 22 46НС
Смолян, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

В РИК 22 - Смолян е постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, в която се твърди, че лицето Ибрахим Сюлейман Таир не е подал заявление за гласуване с ПСИК, а е гласувал по този начин и че от негово име е гласувало лицето Шенол Таир.

 

След направена справка под формата на телефонен разговор с председателите на ПСИК на територията на Община Борино, РИК Смолян установи, че Ибрахим Сюлейман Таир, в законоустановения срок е подал заявление за гласуване в ПСИК и същият е включен в списъщите на лицата имащи право да гласуват по този начин. Наред с това е установено, че лицето е упражнило правото си на глас в ПСИК с номер 220500008.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, РИК – Смолян

                                                                          Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение постъпилата жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, като неоснователна, поради своята недоказаност.

 

Настоящето решение  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:08 часа

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения