25.06.2021

Съобщение

  Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г., Централната избирателна комисия напомня, че на 26 юни 2021 г. включително, изтича срокът за:
        -подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
             -подаване на заявления за гласуване по настоящ  адрес
        -подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.
  За целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17.30 ч. на 26 юни 2021 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление. 

21.06.2021

Съобщение

      На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?

Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес и да се впише в избирателния списък по настоящ адрес.

Изключение от това правило е предвидено за:

 • лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
 • лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
 • избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
 • ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).

Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.

Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.

       Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.

Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

 

21.06.2021

Съобщение

     В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?

Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл след 13 март 2020 г., гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК.

Когато личната карта е изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.

26.05.2021

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСРОЧЕНИ НА 11 ЮЛИ 2021Г. В РИК - СМОЛЯН

 

РИК - Смолян напомня, съгласно Решение № 118 - НС / 25.05.2021Решение №35 - НС / 19.05.2021 на ЦИК и  Решение № 6 - 22 46НС / 25.05.2021. на РИК 22-Смолян, че приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. се извършва от 25.05.2021г. до 08.06.2021 г. включително от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Смолян, бул.“България“  № 14, етаж 1, зала 115, офис на РИК - 22  Смолян

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г. е 17:00 ч. на 08 юни 2021г. (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Важно:

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция , както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

 

Следва да бъде предоставена таблица в електронен формат с имената на кандидатите – Приложение 1 от Решение 35-НС/19.05.2021г. на ЦИК ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

24.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.06.2021 г. от 17.30часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

21.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 24.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

18.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 21.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

14.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 17.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

10.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 14.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

08.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 10.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

07.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява, че избирателите

могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
07.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 08.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

06.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 07.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

03.06.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 04.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

02.06.2021

Съобщение

 

ВАЖНО:

Съгласно РЕШЕНИЕ № 14 - 22 46НС от 28.05.2021г. и РЕШЕНИЕ № 15 - 22 46НС от 28.05.2021г. на РИК – Смолян ОТНОСНО формиране на единните номера и броя на избирателните секции, определяне броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на съответната община в 22 МИР - Смолянски при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г., РИК - СМОЛЯН публикува адресите на избирателните секции по общини, съгласно поместеното с настоящето приложение!

Таблица с адреси на СИК на територията на област Смолян

01.06.2021

Съобщение

На основание чл. 72, ал.1, т.1, ал.2 от Изборния кодекс Районната избирателна комисия Смолян, определя отговорници по общини, както следва:

 

Община Смолян 

Костадин Димитров Чаталбашев

Златко Славчев Карамучев

Росица Станимирова Чакърова

Маргарита Георгиева Солакова

Община Девин

Таня Радоева Кьорова

Община Неделино

Мария Ангелова Петкова

Община Мадан

Соня Стоянова Коджебашева

Община Баните

Десислава Данаилова Балевска

Община Борино и Община Доспат

Симеон Атанасов Велинов

Община Чепеларе

Малинка Минчева Кордова

Община Златоград

Димитър Стоянов Марев

Община Рудозем

Мария Недялкова Хаджидиева

28.05.2021

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за народни представители на 11 юли 2021 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: ЕГН, адрес, данни по документ за самоличност, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- списъци на представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.
28.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 01.06.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

26.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян уведомява заинтересованите лица, че през почивните дни ще се приемат книжа и документи от 09:00 часа до 17:00 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

Влизането в сградата през почивните дни ще се осъществява от южната страна на административната сграда на Областната администрация (от бул. България).

За справки и информация на посочените телфони на електронната страница на РИК-22 Смолян.

25.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва следващото си заседание на 28.05.2021 г. от 17.30 часа, в стая № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян

25.05.2021

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК

РИК Смолян напомня, че съгласно РЕШЕНИЕ № 28-НС 18 май 2021 г. на ЦИК и Решение № 5-22 - 46НС/25.05.2021г. на РИК 22-Смолян приемането на документите за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за народно събрание на 11 юли 2021 г.   се извършва от 25.05.2021г. до 31.05.2021 г. включително всеки ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Смолян, бул.“България“  14, етаж 1, зала 115, офис на РИК -22  Смолян.

 Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 31 май 2021г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

ВАЖНО :

Инициативният комитет се регистрира в РИК 22-Смолян, като представя  Заявление за регистрация на инициативен комитет (по чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК) (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 31 май 2021 г. (40 дни преди изборния ден).    Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

 • имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;
 • имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 • адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакти.

 Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

 1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;
 5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 – само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
 6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
21.05.2021

Съобщение

РИК – Смолян насрочва първо заседание на 25.05.2021 г. от 09.30 часа, в зала № 115, в сградата на Областна администрация – Смолян.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения