Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 44 - 22 46 НС
Смолян, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 16:08 часа с вх. № 17 от 07.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, подписано от Николай Димитров Палазов упълномощен от Иван Асенов Атанасов в качеството му на председател и  представляващ коалицията.

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния кодекс, а именно:

 • Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС от изборните книжа) - 1/един/ брой.
 • Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия/коалиция и че отговарят на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) - 4/четири/ броя;
 • Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява коалицията пред РИК - Смолян - 1/един/ брой.

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ е заведено под № 57/07.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация.

Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 128-НС/26.05.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на данните за кандидата, вписан в направеното предложение и в техническия носител, се установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс.

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 128-НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната избирателна комисия - Смолян

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 68-НС от изборните книжа) следните кандидати:

 

№ по ред

Трите имена

ЕГН

1.

Валентина Александрова Николова

*********

2.

Емил Димитров Миланов

*********

3.

Ивайло Любенов Иванов

*********

4.

Минчо Асенов Гърбелов

*********

      3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).


Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 07.06.2021 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения