Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 45 - 22 46 НС
Смолян, 07.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК - Смолян, във вр. с писмо изх.№ 34/01.06.2021 на РИК 22 – Смолян и писмо на ЦИК, заведено с вх.№ 40/05.06.2021 на РИК - Смолян

На основание чл. 63, чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с точка 7 от Решение  №10 -НС/13.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, писмо изх.№ 34/01.06.2021 на РИК 22 – Смолян и писмо изх. № НС-15-415/04.06.2021 на ЦИК, заведено с вх.№ 40/05.06.2021 на РИК - Смолян, Районна избирателна комисия-Смолян

Р Е Ш И:

 1. Във връзка с необходимостта от подпомагане работата на РИК – Смолян при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., комисията определя допълнително специалист – технически сътрудник за срок от датата на вземане на настоящето решение до 24.07.2021 включително, за подпомагане на работата на комисията, както следва:
 • Йорданка Христова Згурова с ЕГН **********, при възнаграждение, в размер на 560 лв. месечно, определено с Решение № 10-НС/13.05.2021г на ЦИК в частта му по точка 7.2 и точка 10.
 1. Възлага на специалиста – технически сътрудник да осъществява следните функции:

Съставяне на протоколите от заседанията на РИК, изготвяне на приетите решения от комисията, завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, обявяване на решенията на определеното за това място. Поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК, както и други възложени функции от комисията при подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на11 юли 2021г.  Обработка на документи на електронен и хартиен носител /сканиране и архивиране на документи/.

Изпълнението на настоящото решение се възлага на Областния управител на област Смолян с оглед сключване на граждански договори със специалиста – технически сътрудник.

Настоящото решение подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 07.06.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения