Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 47 - 22 46 НС
Смолян, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Във водения от РИК-Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. е постъпило в 11:25 часа с вх. № 18 от 08.06.2021 г. Предложение за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Боян Боянов Станков-Расате в качеството му на упълномощено лице от Борис Филипов Иванов, като лице представляващ партията, чрез пълномощника Галин Недялков Петров.

            Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно Изборния кодекс, а именно:

 • Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа на кандидати за народни представители  при произвеждане на избори на 11 юли 2021 год. (Приложение № 64-НС от изборните книжа) - 1/един/ брой.
 • Заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия/коалиция и че отговарят на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа) - 4/четири/ броя;
 • Пълномощно по чл.255, ал.1, т.6 от ИК от лицето, упълномощено да представлява коалицията пред РИК - Смолян – 2 /два/ броя.

 

Заявлението за регистрация на кандидатскaта листa на политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е заведено под № 61/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация.

Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 11 юли 2021г. с Решение № 136-НС/26.05.2021 г. на ЦИК.

След извършена проверка на представените документи, както и на съответствието на данните за кандидата, вписан в направеното предложение и в техническия носител, се установи, че са спазени изискванията за регистрация на кандидатската листа и че същите отговарят на особените изисквания на чл.255, ал. 1, т. 1, т.3, т.6 от Изборния кодекс.

С оглед на горепосоченото и на основание чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.258, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 118-НС/25.05.2021г. и Решение № 136-НС/26.05.2021г. на Централна избирателна комисия и Решение № 6 – 22 46НС/25.05.2021 год. на Районната избирателна комисия - Смолян

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 68-НС от изборните книжа) следните кандидати:

 

№ по ред

Трите имена

ЕГН

1.

Анелия Руменова Коджаниколова

**********

2.

Димитър Василев Георгиев

**********

3.

Петър Христов Виденов

**********

4.

Ивайло Светославов Стратиев

**********

      3. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).


Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 08.06.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения