Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 52 - 22 46 НС
Смолян, 08.06.2021

ОТНОСНО: Отказ за отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, алтернативно за промяна на състава и реда на подреждането на кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

С Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г., Районна избирателна комисия 22 – Смолян е регистрирала кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

На 08.06.2021 г. в РИК22 - Смолян е постъпила молба с второ предложение от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните книжа), подписано от Николай Димитров Палазов, упълномощен от Иван Асенов Атанасов в качеството му на председател и представляващ коалицията, отнесена към №17/07.06.2021г. във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. и заведена с вх. №60/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация

Видно от постъпилата молба се иска отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, алтернативно допълване на регистрираната кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“.

Независимо от горното, съдържанието на второто предложение обуславя освен допълване на кандидатската листа и преподреждане на самите кандидати, като се иска под № 2 вместо, както е регистриран първоначално с Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян - Емил Димитров Миланов, да бъде регистриран новия кандидат - Николай Димитров Палазов, а останалите кандидати да се преподредят с една позиция назад, а именно от №3 до №5.

Наред с това е приложено и заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от новия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция и че отговарят на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 и 4 ИК, както и че отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от Изборните книжа) - 1/един/ брой.

Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.4 от ИК партия или коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборите, когато е налице отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листата на партия или коалиция. Видно от изложеното по-горе в конкретния случай не е налице, нито една от хипотезите на чл.258 ал.4 от ИК, тъй като с Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ и към този момент не е налице отказ за регистрация на нито един от кандидатите от кандидатската листа, нито е налице обявяване на недействителността на регистрацията.

Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.5 от ИК, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден, а когато някой от кандидатите в регистрираната партия или коалиция се откаже може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни. Към постъпилата молба с второто предложение от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните книжа), заведена с вх. №60/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, не са представени доказателства за настъпването на никоя от изброените по-горе хипотези по отношение на регистрираният под № 2 в кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ – Емил Димитров Миланов.

Наред с горното предложената нова подредба на кандидатската листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ не отговаря изискванията на чл.258 ал.6 от ИК. 

На основание чл. 258 ал.2 от ИК в 11.40 ч. РИК-Смолян е дала указания по телефона на пълномощника Николай Димитров Палазов, относно необходимостта от предоставяне на доказателства за наличие на някоя от хипотезите на чл.258 ал.5 от ИК, конкретно декларация за отказ от кандидата да участва в регистрираната кандидатска листа или документ, удостоверяващ трайната му невъзможност да участва в изборите.

В разпоредбата на чл. 258, ал. 6 от ИК са посочени хипотезите, при която се извършва преподреждане на регистрирана кандидатска листа, а именно в случаите на чл. 258, ал. 4 и ал. 5 от ИК. С оглед гореизложеното, както и поради отсъствие на хипотезите на ал. 4 и ал. 5 от чл. 258 от ИК и на основание чл. 72 ал.1, т.1 и чл. 258, ал. 2 от ИК,  Районна избирателна комисия - Смолян в Двадесет и втори изборен район - Смолянски

РЕШИ:

Отказва да извърши исканата с Молба с вх. №60/08.06.2021 г. във водения от РИК-Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация отмяна на Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян, поради липса на правно основание.

Отказва да извърши исканите промени с Предложение от Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение №64-НС от Изборните книжа), отнесено към №17/07.06.2021г. във водения от РИК - Смолян регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г., изразяващи се в допълване и преподреждане на регистрираната, с Решение № 44 – 22 46НС/07.06.2021г. на РИК – Смолян кандидатска листа на Коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“, поради липса на правно основание.

Приложения практика:

 1. Решение № 74-НС/02.03.2021г. на РИК – София Област
 2. Решение № 2169-НС/04.03.2021г. на ЦИК

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 08.06.2021 в 19:04 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения