Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 5 - 22 46НС
Смолян, 25.05.2021

ОТНОСНО: Срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

На основание чл. 72, ал.1 т.1 и 7 от Изборния кодекс във връзка с решение № 28-НС/18.05.2021 на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия – Смолян:

 

РЕШИ:

I.Относно срока за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети:

 • Приемът на документи се извършва всеки календарен ден в РИК-Смолян, считано от 9:00 до 17:00 часа.
 • Определя 17.00ч. на 31 май 2021г. за крайна дата за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители насрочени на 11 юли 2021г.

II.Относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независимите кандидати в изборите за народни представители на 11 юли 2021 :

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ТЗ на ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка (МРРБ). Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.
 2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:
 • имената на избирателя;
 • единния граждански номер на избирателя;
 • постоянен адрес на територията на изборния район;
 • наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.
 1. След като се установи необходимият съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи на избиратели за подкрепа участието на независим кандидат, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 Изборния кодекс на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • името на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

4.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК - Смолян. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни проверени списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18-години;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
  • лица без постоянен адрес на територията на изборния район;
  • починали лица;
  • лица, които не са български граждани.

4.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 от Изборния кодекс се връща на РИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК - Смолян и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК - Смолян и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 13 юни 2021 г. (27 дни преди изборния ден).

Районната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 от Изборния кодекс въз основа на извършената от териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка в срок до 13 юни 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола по ал. 3 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 257, ал. 2 ИК.

 

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от Избирателния кодекс.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 25.05.2021 в 13:23 часа

Календар

Решения

 • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

 • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

  относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

 • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения