Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 10:30 часа.

Решения

№ 10 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 9 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Смолян, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 8 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на РИК, имащи право да правят изявления от името на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район– Смолян На основание 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 7 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне член на РИК, който да се подписва на мястото на секретаря в случая на чл. 70, ал. 9 изр. 2 от Изборния кодекс На основание чл. 72, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70, ал. 9, изр. 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия -Смолян

№ 6 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян

№ 5 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Начина на обявяване и публикуване на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборен кодекс във връзка с Решение № 1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, РИК – Смолян

№ 4 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Номерация на решенията на РИК – Смолян, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборния кодекс, РИК – Смолян

№ 3 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Приемане на решение относно печата на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 64 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1219 НС/10.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

№ 2 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на място, дни и час за провеждане на заседанията на РИК - Смолян На основание чл. 72, ал.1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Смолян

№ 1 -НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян,

Календар

Решения

  • № 162 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Определяне на трима членове на РИК 22 - Смолян, които следва да подпишат приемо-предавателен протокол за предаване на ТЗ „ГРАО“ Смолян, Плик № 1- НС – съдържащ избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 1 – НС от изборните книжа), ведно с приложените към него декларации и удостоверения, списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение №7 – НС) и списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. (Приложение № 71-НС) .

  • № 161 - 22 46НС / 14.07.2021

    относно: Постъпило Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 10.07.2021 г., в едно с преписка рег.№ 1862р-15310 от 10.07.2021 г. по описа на РУМВР – Смолян.

  • № 160 - 22 46НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба с входящ № 328/11.07.2021 от Зарко Филипов Маринов, в качеството му на упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

всички решения