Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 56 - 22 46 НС
Смолян, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Рудозем, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Постъпило е предложение от кмета на Община Рудозем за състав на СИК, заведено с вх. №75/09.06.2021г., допълнено с вх. №89/10.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация, като същото съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, обуславящи членовете на съответните СИК.

 

Към предложението са предоставени:

а) Списък на резервните членове със същото съдържание;

б) Предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

в) Копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 46-то Народно събрание;

г) Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

д) Представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

е) Протокол от консултациите на 03.06.2021 г.;

ж) Копие от съобщението за провеждане на консултациите. 

 

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Секционните избирателни комисии в общината. Констатира се, че са спазени Методическите указания за определяне съставите на СИК, приети с Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, в това число не са нарушени забраните, изразяващи се в това че представители на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК, както и че председател, зам. председател и секретар в секционна избирателна комисия не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

РИК - Смолян констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 91, ал.1-6, ал. 8 и ал. 9 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 8 и ал. 11 и чл.92, ал.3 от ИК, Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК - Смолян: 

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава за членове на СИК в Община Рудозем, предложени от кмета на общината лица, въз основа на постигнато съгласие между политическите партии и коалиции от проведените консултации, съгласно Приложение №1.
 2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2.
 3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Рудозем.

 

 Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 10.06.2021 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения