Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 62 - 22 46 НС
Смолян, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на Секционни избирателни комисии в Община Мадан, за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

Постъпило е Писмо от кмета на Община Мадан, относно назначаването на секционни избирателни комисии в общината, заведено с вх. №68/09.06.2021г., съгласно водения от РИК - Смолян Деловоден дневник за входяща и изходяща кореспонденция и документация.

Приложено към писмото са предоставени документи след проведените консултации, удостоверяващи непостигнато съгласие между политическите партии и коалиции за състава на СИК в Община Мадан, съгласно изискванията на чл.91, ал.7 от ИК, както следва:

 

 • Предложение за съставите на СИК от кмета на Община Мадан
 • Покана до парламентарно представените политически партии и коалиции за участие в консултациите
 • Протокол от проведените консултации от 03.06.2021г.
 • Предложения от политическите партии и коалиции за съставите на СИК, участвали в консултациите при кмета на общината
 • Пълномощните на лицата, участвали в консултациите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник
 • Писмо с обратна разписка до упълномощен представител на политическа партия „Има такъв народ“, участвал в консултациите за съставите на СИК с изх. № 9600-1369/03.06.2021г., съгласно чл.91, ал.6 от ИК
 • Мотиви за отказ за подпис на протокол за състав на СИК от упълномощен представител на политическа партия „Има такъв народ“ с вх. №9100-831/03.06.2021г.
 • Обяснителна записка от секретаря на Община Мадан, водещ консултации за състав на СИК, относно образуването на СИК на територията на Община Мадан, след проведените консултации за състав на СИК с изх. № 06 20-140/08.06.2021г.

 

Видно от съдържащите се по преписката документи:

 1. Предложението за съставите на СИК от кмета на Община Мадан е изготвено в противоречие с Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК – Смолян и в частност с Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 2. Протокол №1/03.06.2021г. от проведените консултации не е подписан от всички участници в консултации, като видно от преписката към него е приложено писмено мотивирано особено мнение от съответния упълномощен представител на ПП “ИТН“, предвид хипотезата на чл.91, ал.6, изр.2 от ИК.

 

Предвид гореизложеното на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл.91, ал.12, предложение 1 от ИК Решения № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, Решение № 15-22 46НС от 28.05.2021 г. РИК – Смолян:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава за членове на СИК в Община Мадан по направените предложения от политическите партии и коалиции при проведените консултации, подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящето решение.
 2. Утвърждава предложения списък с резервни членове на СИК, съгласно Приложение №2.
 3. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Мадан.

  

Настоящето решение може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3/три/ дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Николай Захариев Шехов

Секретар: Росица Станимирова Чакърова

* Публикувано на 10.06.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

 • № 73 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Упълномощаване на двама основни и двама резервни членове на РИК - Смолян за предаване и получаване на отпечатаните хартиени бюлетини на територията на „Печатница на БНБ“ АД и „Демакс“ АД под контрола на Министерство на финансите, за изборния район и подписване на приемателни протоколи, както и осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 72 - 22 46НС / 24.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 220900010 и СИК № 220900008 на територията на община Девин, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 71 - 22 46 НС / 21.06.2021

  относно: Промяна в съставите на СИК № 223100007, СИК № 223100008, СИК № 223100010 и СИК № 223100036 на територията на Община Смолян, за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения